Eindelijk Zon

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Eindelijk Zon bv

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Eindelijk Zon inzake de verkoop van Producten en de eventueel daarmee verband houdende installatiewerkzaamheden.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 - Definities

2.1 Product: Zonnepanelen, omvormer en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

2.2 Leverancier: Eindelijk Zon B.V.

2.3 Koper: een consument of onderneming die een Overeenkomst met de Leverancier inzake de aankoop van een Product en de eventuele installatie daarvan wenst aan te gaan of is aangegaan.

2.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper tot koop van het Product en de eventuele installatie daarvan.

2.5 Meer- en Minderwerk: door de Koper gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs.

Artikel 3 - Overeenkomst

3.1 Alle offertes van de Leverancier zijn vrijblijvend.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Leverancier de factuur is verstuurd aan de Koper en de aanvaarding door Koper vindt plaats wanneer de (aan)betaling van 30% aan Leverancier voldaan is. Hiervan kan alleen worden afgeweken als koper de aanvaarding schriftelijk of per e-mail bevestigt aan Leverancier.

3.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Leverancier, zijn voor risico van de Koper.

Artikel 4 - Prijs

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Leverancier vermelde prijzen vast.

4.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.3 Ingeval toepassing van artikel 4.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat de Leverancier kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

4.4 De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is –tenzij anders vermeld – de prijs inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze Algemene Voorwaarden niet voor rekening van Leverancier komen.

Artikel 5 - Levering en eigendomsoverdracht

5.1 Leverancier zal de Koper telefonisch dan wel per email dan wel op een andere manier benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie.

5.2 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.

5.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

5.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan Leverancier. Bij onvolledige betaling behoudt Leverancier zich het recht voor het Product te demonteren en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van Koper.

Artikel 6 - Betaling

6.1 De Koper voldoet uiterlijk twee weken voor installatie / levering een aanbetaling van minimaal 30% van de koopsom tenzij anders is overeengekomen. Na installatie / oplevering ontvangt de Koper een factuur voor de het resterende bedrag. De betalingstermijn voor het resterende bedrag is 5 werkdagen.

Artikel 7 - Montage/installatie

7.1 Het Product wordt door Leverancier of door Leverancier geselecteerde onderneming geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden.

7.2 De Koper is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.

b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

7.3 De Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.

7.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Leverancier of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Leverancier geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Koper Leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.

7.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.

7.6. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

  • onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
  • ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

Artikel 8 - Onvoorziene omstandigheden

8.1 Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet de Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Koper.

8.2 Indien de Leverancier de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist en/of de gevolgen van deze omstandigheid naar oordeel van Leverancier beperkt zijn.

8.3 Eventuele extra kosten die de Leverancier moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid zullen door de Koper worden vergoed.

8.4 Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen. Ook zullen dan afspraken gemaakt worden aangaande eventueel Meer- en minderwerk.

Artikel 9 - Overmacht

9.1 Wordt de Uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 10 - Oplevering

10.1 Het werk is opgeleverd wanneer de Leverancier (of door leverancier geselecteerde onderneming) aan de Koper heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

10.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de Koper van de Leverancier de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de Koper heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.

Artikel 11 - Garantie

11.1 Leverancier garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product worden bijgevoegd.

11.2 Leverancier garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 12 maanden na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Leverancier voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantie-voorwaarden.

12.2 De aansprakelijkheid van Leverancier ten opzichte van Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Leverancier overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden en daarbij gemaximaliseerd tot de opdrachtsom, waarbij gevolg-,indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

12.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Leverancier enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

12.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan Leverancier te worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 - Slotbepalingen

14.1 De Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.

14.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2011 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland.